The Exhibitors Catalouge

Note that the catalogue might be updated as we come closer to the fair

Marketed towards Swedish speaking students

Vill du att ditt framtida arbeta ska vara utvecklande, hållbart och flexibelt? Då är ett arbete som konsult på AFRY något för dig!

När det kommer till miljö- och hållbarhet erbjuder vi tjänster inom:

– Förorenade områden

– Geologi och hydrogeologi

– Hållbarhet

– Cirkulär ekonomi

– Konsekvensbedömningar för miljö och samhälle

– Miljö- buller- luft och vattenmodellering

– Miljöövervakning och tillståndsgivning

– Slam- och avfallshantering

– Stadsutveckling

 

Har du läst en naturvetenskaplig utbildning, har vi ett arbete som passar dig. Hos AFRY kan en göra allt!

 

 

Vilka är AFRY?

AFRY är ett internationellt ingenjörs-, design- och konsultföretag. Idag är vi 17 000 kollegor som samarbetar över hela världen för att påskynda övergången till ett hållbart samhälle. Vi arbetar inom många olika sektioner och yrkeskompetenser. Behovet av att vara resurseffektiv och samtidigt undvika och hantera miljörisker både i den dagliga verksamheten och i nya investeringar är ett nyckelkrav för industri- ochenergisektorerna. Vi erbjuder därför den kompetens som behövs för att hjälpa våra kunder att uppfylla sina miljö och hållbarhetsmål på alla verksamhetsnivåer. Tillsammans levererar vi hållbara lösningar som uppfyller miljöstandarder, och backar upp detta med fördjupadekunskaper om lokala förhållanden.

 

Låter det intressant? Vi ses på ATLAS karriärmässa!

 

VentureLab is an entrepreneurial nest for students at Lund University. Our mission is to inspire, inform, and incubate. We offer events, hackathons, educational programs, business coaching, a buzzing community and housing an office space. All of which is free for students at Lund University.

Do you have an idea? Book a free coaching session with our innovation developers. No idea, no problem. VentureLab offers a lot of inspiring entrepreneurial events for you to join! 

 

Follow us on Instagram: @venturelablu

Ramboll is a leading civil engineering consultant with 17,000 experts in 35 countries who design cities and communities where people and nature flourish.

 

We work across our clients’ value chains, leveraging our expertise,

innovation and creativity to address the risks and opportunities that follow from sustainable change. By bringing together our technical expertise, domain knowledge, and digital capabilities, we support our clients in driving improvement and developing new business models that are inherently sustainable.

 

Sustainability permeates all our projects. We help our customers

contribute to the 1.5 ˚C goal of the Paris Agreement and increase

biodiversity. We contribute to a safe society in which people want to live.

We combine local competence with a global knowledge base and offer innovative and technically advanced solutions, adapted to the customer’s needs. We are used to working in multidisciplinary teams based on a project’s total life cycle.

 

Ramboll is a civil engineering consultant with many different disciplines and divisions. Our consultants in environment & health work in areas such as contaminated areas and buildings, landfills, chemical safety, ecological services, education and management systems.

Our consultants in water work in areas such as process engineering,

water and wastewater treatment, groundwater management and drinking water supply. Our employees in these areas consist of, for example, engineers, hydrologists, hydrogeologists, geophysicists, biologists and environmental scientists.

We are happy to accept students for ex-jobs and internships.

Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med 17 000 experter i 35

länder som designar framtidens städer och samhällen där människor kan må bra och utvecklas.

Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, invånarna och samhället i stort.

Medarbetarnas kreativitet, kunskap och integritet är avgörande och våra team består av personer med olika kompetenser och egenskaper för att vi ska nå de bästa lösningarna.

 

Hållbarhet genomsyrar alla våra uppdrag. Vi hjälper våra kunder att bidra till 1,5-gradersmålet och öka den biologiska mångfalden. Vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i.

 

Vi kombinerar lokal kompetens med en global kunskapsbas och erbjuder innovativa och tekniskt avancerade lösningar, anpassade efter kundens behov. Vi är vana vid att jobba i multidisciplinära team utifrån ett projekts totala livscykel.

 

Ramboll är en samhällsbyggnadskonsult med många olika discipliner och arbetsområden. Våra konsulter inom miljö & hälsa arbetar bland annat inom arbetsmiljö, miljölagstiftning, ledningssystem och hållbarhet. Våra konsulter inom vatten arbetar bland annat med VA-process, VA-teknik och vattenförsörjning. Våra medarbetare inom dessa områden består exempelvis av ingenjörer, projektörer, hydrologer, hydrogeologer, geofysiker, biologer och miljövetare.

Vi tar gärna emot studenter för exjobb och praktik.

Our vision is for a future where no child’s academic success is limited by their socio-economic background. That is why our two-year leadership program focuses on developing your leadership in the classrooms where you are needed most!

You work with a full-time salary in a secondary school while gaining your teaching qualification.  A personal leadership coach challenges and supports you throughout. This leadership training will prepare you for whatever leadership role you want to take on later in your career!

Please note that one of the preconditions for acceptance onto our programme is to have successfully completed SVA3.

Visit us in our booth and say hi!

P.S. Did you know? Both newly graduated students and career-changers from senior positions in the business sector participate in our leadership programme.

Hej naturvetare! 

Alla förstår sig inte på ditt framtida jobb. Men det gör vi.  

Vi är det fackförbund som kan din utbildning och arbetsmarknad.  

Vi stöttar dig under hela din karriär, under studietiden och hela arbetslivet. Som medlem får du karriärtips och goda råd om lön och dina rättigheter inför första jobbet, men även för sommarjobb och praktik.  

Vi erbjuder också: 

·     Återkoppling på CV och brev 

·     Intervjuträning 

·     Spännande seminarier 

·     Återkoppling på din LinkedIn-profil 

Missa inte heller: 

·     Försäkringar – olycksfall och din egen privatjurist 

·     Samtalsstöd för dig som student 

 

Kom förbi och prata med oss på arbetsmarknadsdagen! 

Vill du vara med och ställa om till en hållbar framtid? Vi på föreningen Sustainalink skapar möjligheter för dig som student att göra projekt inom hållbarhet hos företag och organisationer under tiden du pluggar. Oavsett om du är precis i början av utbildningen eller om du snart ska skriva ditt examensarbete kan du få kunskaper, erfarenhet och inspiration för att kickstarta din karriär.

Genom våra praktikplatser, exjobb och korta uppdrag hos företag, kommuner och andra organisationer får du chansen att göra skillnad och bidra med dina kunskaper inom hållbar utveckling

Läs mer och hitta till våra projekt på sustainalink.se

 

SGS är ett globalt företag som är världsledande inom inspektion, verifiering, testing och certifiering. Vi har fyra laboratorier i Sverige och dessa finns i Linköping, Umeå, Karlstad och Malmö. 

Vi utför provtagning och analys (mikrobiologisk och kemisk) av vatten från kretsloppets alla delar d.v.s hav, sjöar och vattendrag samt nederbörd, grundvatten, dricksvatten och avloppsvatten. Vi utför ett brett sortiment av analyser (kemiska och mikrobiologiska) på livsmedel, som inkluderar traditionella odlingsmetoder samt ELISA och PCR baserade analyser. På våra laboratorier i Linköping, Umeå och Karlstad utför vi även miljöanalyser på fasta material såsom mark- , slam- och bottensediment samt

andra fasta material t.ex. byggmaterial och avfall.

Alla våra laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Ackrediteringen innebär att laboratorierna har ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa laboratoriets tekniska kompetens och prestanda. Våra laboratorier uppfyller även kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001 och vår verksamhet är certifierad av RISE.

 

 LINXS wants to spread awareness between students and young scientists   on the opportunities related to MAX IV and ESS and the future developments in the Science Village area in Lund between those two world leading research facilities

Established in 2017, LINXS is an advanced study institute whose mission is to promote science and education focusing on the use of neutrons and X-rays.

LINXS brings together world-leading scientists for short-term focused research visits and creates international networks. It is a place to explore new ideas and research questions, to discuss methods and approaches, as well as meet and collaborate with scientists from around the world and from different disciplines and organisations. LINXS currently has the status of a university Centre hosted at Lund University with a Board, a Management Group, an associated Scientific Advisory Board. LINXS works under strategic focus areas, reflecting broad long-term research priorities. These are: Soft matter, Life Science and Hard Matter.

Establish LINXS as a world leading advanced study institute for all scientific and technological disciplines which can benefit from the use of neutrons and x-rays.

Attract outstanding scientists for short-term focused research visits to contribute to excellent science. The goal is to further research collaboration within national and international research networks, especially for early career researchers.

Promote science and education focusing on use of neutrons and x-rays in research and development, and help educate potential users of ESS, MAX IV and other major research infrastructures to enable ground-breaking research.

Create international networks and enhance the visibility of Sweden internationally in the use of neutrons and x-rays. We want to invigorate the dialogue between academia and society in all aspects of large-scale research infrastructures using neutron and x-rays. The goal is to become a nucleus for local, national, and international activities in the Science Village and a think-tank initiating new ideas and themes.

 

WE CREATE LIVING PLANET SOLUTIONS

We specialise in finding solutions that both create business value and drive progress towards

true sustainability. Our mindset is all about development, and we see opportunities in the most complex problems and challenges. Tackling the issue of biodiversity ultimately generates positive impacts for all the UN´s Sustainable Development Goals – not least our impact on climate.

 

We work across all sectors and our customers are both in government and industry, but we see the big players in the business community as the key factor in the transition to a sustainable society. It is also within these companies that we find the strongest drivers for working on biodiversity, and where we can have the biggest impact on nature.

 

Ecogain consists of several teams working together with different projects involving

biodiversity. Among other things, we work with the permission process for wind and solar power. We carry out field inventories, hold public consultations and create environmental impact assessments. We are working with nature restoration and measures to improve nature within many sectors, for example the mining industry, real estate, energy sector etc. Our strategy team has developed a method for measuring biodiversity (CLImB) and the report

 

Ecogain´s Biodiversity Index, which analyzes sustainability reports from Europe´s largest companies with regard to biodiversity. Ecogain also developed Sweden´s first industry roadmap for biodiversity, Mining with Nature, on behalf of the industry organization Svemin. In our team Nature Based Solutions, we work with both ecological and social values within a wide range of projects.

 

We consist of biologists, environmental scientists, geographers, landscape architects, ecologists and many more. We continually need to enhance our crew with more competences!

 

Ecogain regularly takes in interns and thesis writers. Our company is growing fast, and we also need more coworkers who are passionate about nature!

LÖSNINGAR FÖR EN LEVANDE PLANET OCH ETT

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet. Vårt tankesätt handlar om utveckling, och vi ser möjligheter i de mest komplexa problemställningar och utmaningar. Genom att tackla frågan om biologisk mångfald genereras i förlängningen positiva effekter för alla FN:s globala hållbarhetsmål – inte minst vår påverkan på klimatet.

 

Vi arbetar helt branschöverskridande och våra kunder finns inom både myndigheter och näringsliv. Vi ser framför allt de stora aktörerna inom näringslivet som den avgörande faktorn i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är också inom dessa företag vi hittar de starkaste drivkrafterna för att arbeta med biologisk mångfald och det är där vi kan göra störst skillnad

för naturen.

 

Ecogain har flera olika team som jobbar tillsammans med olika frågor inom biologisk mångfald. Vi jobbar bland annat med tillståndsprocesser för exempelvis vind- och solenergi. Vi utför inventeringar, håller samråd och tar fram miljökonsekvensbeskrivningar. Vi jobbar även inom många branscher med restaurering och åtgärder som förbättrar naturen. Vårt strategiteam har utvecklat en metod för att mäta biologisk mångfald ( CLImB ) och rapporten Ecogain Biodiversity Index som analyserar hållbarhetsrapporter från Europas största företag med avseende på biologisk mångfald. Ecogain tog även fram Sveriges första branschfördplan för biologisk mångfald, Mining with Nature, på uppdrag av branschorganisationen Svemin.

 

I teamet Naturbaserade lösningar står ekologiska och sociala värden i centrum och där kan uppdragen se mycket olika ut.

 

Hos oss jobbar biologer, miljövetare, ekologer, landskapsarkitekter, naturgeografer och

många fler. Vi utvecklas ständigt och behöver fler kompetenser!

Ecogain tar ofta emot praktikanter och studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats. 

Vi är också ett företag i snabb tillväxt som regelbundet behöver fler medarbetare som brinner för naturen.

Synapse – Life Science Connect Sweden is a non-profit student-driven organisation for Life Science students. We introduce all levels of students (BSc, MSc and PhD) to opportunities and support them in making informed career decisions by bringing life science peers together. Synapse has a presence in the Nordic life science ecosystem with various collaborations in the industry that seeks to inspire, develop and connect students through workshops, career fairs, seminar events and digital platforms.

 We have six hubs, four in Denmark and two in Sweden with over 80 Synapsees working towards our common goal, to bridge the gap between academia and the Life-Science industry!

 We inspire students through knowledge lecturers, career fairs, and meet and greet events. We help students develop through workshops, competitions, and mentoring opportunities. By providing a platform for people to meet over mutual interests, we connect the future of life science.

LINC-STEM is the STEM branch of LINC – Lund University Finance Society. Founded in 1991, and with over 2 900 members, LINC is the leading finance society for students in Sweden.

At LINC-STEM we aim to bridge the gap between finance and STEM students. With quantitative roles being increasingly more important at banks, funds, and other financial firms, the skills of STEM students are highly sought after. To increase the knowledge about this exciting career path, as well as to educate STEM students about finance, we host a variety of events throughout the year. Of particular interest might be the annual Hackathon: an event where you compete in teams to program in Python a trading algorithm and use it in our stock market simulator. We also host Python workshops, beginner and advanced ones, every semester. If you want to work closely with companies during your studies, we lead the TQR (Trading and Quantitative Research) team where ambitious student spend six months working on a research project under the supervision of leading Nordic hedge funds.

 

If any of this sounds interesting, make sure to talk to us during the ATLAS fair, and check out our social media (Facebook for events, IG for stories, LinkedIn and our webpage for career opportunities and general info)!

Vi gör så att Stadsparken blommar.

Vi lär barn att läsa.

Vi bygger broar och cykelbanor.

Vi hjälper företag att växa.

Vi håller en ensam människa i handen.

Vi ritar staden för framtiden.

Vi får Lund att lysa.

 

I Lunds kommun jobbar närmare 11 000 medarbetare inom mer än 250 olika yrkesgrupper. Här finns allt du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Som en inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och göra skillnad. På riktigt.

 Vi vill gärna träffa dig som i framtiden vill arbeta inom miljöområdet med exempelvis miljö- och hälsoskyddsfrågor, som miljöstrateg eller rådgivare inom klimat och energi. Du kan också vara en fena på matematik och intresserad av digitalisering, innovation och att strukturera och analysera data. Vi berättar gärna mer om våra spännande jobb som kan bli ditt!

Försvarsmeteorolog

Försvarsmaktens Vädertjänst har som uppgift att stödja personal i övriga Försvarsmakten med väderinformation, så att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett säkert sätt som ger resultat.

Försvarsmeteorologer kan göra bedömningar på vädrets inverkan på militära operationer, vilket civila meteorologer saknar kunskap om.

Försvarsmeteorologer ger väderunderlag för Flygvapnet, Marinen, Armén och internationella insatser

Vi arbetar oftast som vakthavande meteorolog med framförallt flygväder.

Vår uppgift är att analysera, förmedla och följa upp vädret.

Vi tar hänsyn till flygverksamhetens behov för dagen.

Vi har en tät kontakt med våra användare, ex. piloter, fälthållare, flygledare.

Atkins’ core business is to provide technology and design solutions for sustainable and innovative communities as a consultant in transportation and urban development. The company’s operations focus on railways, digital services, and urban planning and environment, with expertise in geotechnics, GIS, urban planning, sustainability, environment and soil environment, water and sewage, landscape architecture, construction, surveying, and railway-related skills. The company’s strength lies in assembling project teams where different competences naturally collaborate with each other, within the technology segments that we have chosen to focus on. An environmental technician works side by side with a signal designer, a geotechnical engineer with a landscape architect, a road designer with a construction manager. The company’s philosophy is based on short decision-making processes, flexibility, creativity, and teamwork.

 

For Atkins, the environmental perspective is always part of our assignments. Our environmental team supports and advises our clients, project managers, and designers and ensures that environmental issues are highlighted in projects in an easily understandable way, from the planning phase to implementation. Within the environmental field we carry out, among other things:

 

• Geotechnical and hydrological investigations and surveys.

• Biodiversity surveys and species protection investigations.

• Permit applications and environmental assessment of hazardous activities, water activities, and of protected nature and water areas.

• Investigation and assessment of contaminated soil.

• Waste plans.

 

• Investigations from property level to national level.

 

Atkins is established in these locations in Sweden: Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Varberg, Gothenburg, Västerås, Stockholm. As a unique opportunity, we also have access to the entire group’s expertise worldwide and can therefore be influenced and inspired by projects outside of Sweden. We currently have extensive cooperation with England and Denmark in several technology areas, but also with Asia. Being able to work globally without letting language or culture deteriorate the result is something that Atkins has globally set as one of the cornerstones of the organization. Atkins is a company that strives to promote sustainable travel and help create sustainable infrastructure that supports current and future needs.

Atkins kärnverksamhet är att tillhandahålla teknik- och designlösningar för hållbara och innovativa samhällen som konsult inom trafik och stadsutveckling. Företagets verksamhet fokuserar på järnväg, digitala tjänster samt stadsplanering och miljö, med expertis inom geoteknik, GIS, stadsplanering, hållbarhet, miljö och markmiljö, vatten och VA, landskapsarkitektur, konstruktion, mätning och järnvägsrelaterade färdigheter. Företagets styrka ligger i att sätta samman projektteam där olika kompetenser naturligt samarbetar med varandra, inom de tekniksegment som vi valt att fokusera på. Där en miljötekniker arbetar sida vid sida med en signalprojektör, en geotekniker med en landskapsarkitekt, en vägprojektör med en byggledare. Företagets filosofi är baserad på korta beslutsprocesser, flexibilitet, kreativitet och teamwork.

 

För Atkins är miljöperspektivet alltid en del av våra uppdrag. Vårt miljöteam stöttar och ger råd till våra kunder, uppdragsledare och projektörer och ser till att miljöfrågorna belyses i projekten på ett lättbegripligt sätt, hela vägen från planeringsfas till utförande. Inom området miljö genomför vi bland annat:

 

  • Geotekniska och hydrologiska utredningar och undersökningar.

  • Naturvärdesinventeringar och artskyddsutredningar.

  • Tillståndsansökan och MKB för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och för skyddade natur- och vattenområden.

  • Undersökning och utredning av förorenad mark.

  • Avfallsplaner.

  • Utredningar från fastighetsnivå till nationell nivå.

 Atkins finns etablerade på dessa orter i Sverige: Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Varberg, Göteborg, Västerås, Stockholm. Som en unik möjlighet har vi även tillgång till hela koncernens kompetenser världen över och kan därigenom ta intryck och inspireras av projekt även utanför Sverige. Vi har för närvarande omfattande samarbete med England och Danmark inom flera teknikområden, men även med Asien. Att kunna arbeta globalt utan att låta språk eller kultur försämra resultatet är något som Atkins globalt satt som en av grundpelarna i organisationen. Atkins är ett företag som strävar efter att främja hållbart resande och hjälpa till att skapa hållbar infrastruktur som stöder nuvarande och framtida behov.

Vill du vara en del av lösningen på att skapa en hållbar framtid? Som en ledande aktör inom miljösektorn söker NIRAS ständigt efter engagerade och nyfikna studenter som vill göra skillnad. 

 

NIRAS affärsområde Miljö är just nu inne i en spännande tillväxtfas där vi fått många nya uppdrag inom bland annat havsbaserad vindkraft, PFAS och kontrollprogram både på land och i vatten. Är du snart klar med din examen och är intresserad av att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter, där du med tiden lär dig lösa problem i utmanade projekt finns det stora möjligheter att börja din bana hos oss. Vi söker idag nya kollegor med olika erfarenhetsnivåer, till våra kontor i Malmö, Linköping, Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vi söker dig som är geolog, hydrogeolog, kemist, marinbiolog, limnolog, civilingenjör eller motsvarande.

 

Hos oss är de varierande arbetsuppgifterna och uppdragen inom arbetsområden som:

Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar

Havsbaserad vindkraft

Akvatiska miljöer

Provtagning av biota

Riskbedömningar av miljön

Åtgärdsutredningar

Miljökonsekvensbeskrivningar

Projektledning

Projektering av åtgärder

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2 500 medarbetare och kontor i 29 länder. Vi har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak såsom

byggprojektledning, miljö, hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, energi, fastighet och service, infrastruktur, processindustri, handelsanalys samt utvecklingssamarbete. I Sverige är vi drygt 240 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping. 

 

Inom NIRAS samarbetar vi på tvärs över både kompetens- och landgränser, vilket gör att NIRAS ligger långt framme inom många områden. I synnerhet gäller detta föroreningsproblematik i mark, grundvatten och sediment samt miljöbedömningar av marina områden. På NIRAS ser vi hållbarhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. FN:s 17 hållbarhetsmål är integrerade i vår affärsstrategi och vi arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.

 

Vi ser fram emot att pratas vid på ATLAS arbetsmarknadsdag!

 

 

Working at MAX IV Laboratory means entering a unique place at a unique time. About 300 people currently work at the facility but MAX IV still has a friendly and familiar atmosphere. We cover a wide range of professions including researchers, engineers, finance officers and more. MAX IV Laboratory is a highly international environment with researchers visiting from all over the world and with more than 30 nationalities represented among our employees.

We are also proud to offer a brand-new PhD programme initiative PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden.  It is a doctoral programme training the next generation of leading synchrotron experts. The programme, which is cofunded by the European Union, aims to train future researchers and scientists to better tackle major future societal challenges using synchrotron research and ensure that the Swedish synchrotron community stays world leading.

We encourage you to learn more at www.maxiv.lu.se

Vattenfall is one of Europe’s leading energy companies and today we have ca. 19 000 employees mainly located in Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Poland and UK. 

 

For more than 100 years we have been electrifying industries, powering homes and transforming life through innovation and collaboration. Empowered by our goal, we are determined to enable fossil free living within one generation and are looking beyond our own industry, to see where we can really make a difference.  


Join us on our journey!

Ringhals nuclear power plant is located on the Swedish west coast, 60 km south of Gothenburg. It is one of the largest companies in the region.

Our nuclear power plant is a large operation that incorporates many different activities. There are around 60 different professional areas here and we consider personal development as an important part of the company’s future. Our employee culture is characterized by skill, knowledge and people who want to share their expertise.

 We have almost 50 years of experience producing electricity. At Ringhals we work with both older technology in addition to newer systems made possible by the significant investments we have made. We are currently facing a variety of new challenges which require us to be innovative in our approach. We focus on the future, on the environment and on safe and reliable energy supply to all consumers.

 

A significant amount of research and development is also carried out at Ringhals, and we have specialists who are world leaders in their field. We constantly strive to develop our business and the way we do things in order to meet the requirements of customers and the world around us.


Under construction

Under construction

About Nolato

Nolato´s customer offering spans the entire value chain. Our capabilities cover the full spectrum of working with and around polymer-based materials. We support the innovative and sustainable products of tomorrow, from development to high-volume production and beyond. And always in close partnership with our customers.

 

We develop and manufacture customer-specific products in polymer materials such as plastic, silicone and TPE for global customers in medical technology, pharmaceuticals, consumer electronics, telecom, automotive, hygiene and other selected industrial sectors.


 Nolato has a long tradition of responsible business conduct. Being a good employer and a good corporate citizen, taking responsibility for what we do and always applying sound

business ethics are part of our company’s spirit. We believe that a future-oriented, responsible approach is not only necessary from a sustainability point of view, but also creates opportunities and business benefits. Especially when combined with our strong focus on efficiency and professonalism.


Degree projects

As a student, you have a wealth of knowledge, dynamism and enterprising spirit that we want to harness.

Nolato believes in working closely with universities and colleges.


Internships 

You learn best when you experience and try things yourself.

 If you are at university, vocational college or upper-secondary school (and work-based learning is part of your education), you can apply for an internship at Nolato during term time.

 

Summer job

You can apply for a summer job/summer internship at Nolato if you are studying a subject related to our industry at upper-secondary school, vocational college or university level and are 18 or over. You get to know Nolato and we get to know you.

Perhaps you will become one of our employees in future!

You can work on a wide range of things at Nolato. We offer summer jobs in production, quality assurance and projects. Work is available at our offices or on various projects elsewhere. There are also administrative service opportunities in areas such as HR, finance and purchasing. Duties vary depending on your age, experience and education. We aim to

make your summer with us as engaging as possible.

We are seeking recruits within the Chemistry, Medicinal, and Technical field/area.